Р А Д Н А    Б И О Г Р А Ф И Ј А
             Лични подаци
Име и презиме Ружица Вукелић
ЈМБГ ***********
Занимање/професија Професор разредне наставе
Мејл адреса ruzicavukelic@gmail.com
Број телефона 025 *** ***062 ** ** **
Тренутно радно место/установа Oсновна школа ,,Никола Тесла“ Кљајићево
Образовање (средња школа и даље) Учитељски факултетСмер: разредна настава, VII 1 степен
Испит за лиценцу за наставника Положен стручни испит  13. 04. 1993.
Радно искуство(где је радила/радио, када, на ком радном месту) Основна школа ,,Никола Тесла“ Кљајићево Непрекидно  од 1. 09. 1991. Године
ЗВАЊЕ ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
Страни језици  (ниво)

Енглески језик : Оспособљена за коришћење језика  комуникацији, (First Certificate in English B2 level University of Cambridge ESOL examination )

Грчки језик: Оспособљена за читање и писање, али фонд речи слабији.

 

Информатичка писменост  Стандардни софтвер: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet Explorer, Outlook Express)
С Т Р У Ч Н О    У С А В Р Ш А В А Њ Е
Учешће на акредитованим програмима стручног усавршавања
Ред. бр. Назив Време Начин учествовања
Министарствопросвете и спорта НОВИ ШКОЛСКИ ПРИГРАМ ( за први разред основног образовања и васпитања) ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА КУРИКУЛУМА 2002. 16 сата Присуство
Министарствопросвете и спорта НОВИ ШКОЛСКИ ПРИГРАМ ( за први разред основног образовања и васпитања) ИЗРАДА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА И ЕВАЛУАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ 2002. 16 сата Присуство
Министарство просвете и спорта Републике Србије, Савез учитеља Србије ПРИМЕНА КОМПЛЕКСНЕ МЕТОДЕ У НАСТАВИ ПОЛЕТНОГ ЧИТАЊА И ПИСАЊА 20.12.2002. 3 сата Присуство
Министарство просвете и спорта Републике Србије, Савез учитеља Србије ЈАЧАЊЕ  ПРОФЕСИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВУ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА, ПОЗНАВАЊА ПРИРОДЕ И ПОЗНАВАЊА ДРУШТА 21.12.2002. 3 сата Присуство
Институт за психологију, Филозофски факултет Београд, УНИЦЕФ и Министарство просвете и спорта Републике Србије АКТИВНО УЧЕЊЕ  23..11. 2003. -26.11.2003.– 24 сати Присуство
Министарство просвете и спорта Републике Србије ПОДРШКА У ВОЂЕЊУ ДНЕВНИКА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ПРИМЕНИ ОПИСНОГ ОЦЕЊИВАЊА У ПРВОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  15.12.2003. 6 сати Присуство
Ваљевска гимназија Ваљево ДОДАТНА НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ У НИЖИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  7.11.2003 до 9.11. 2003.6 сати Присуство
Школа рачунарства и информатике „Знам“ УВОД У PC, OS WINDOWS98 I WORD 11.03 2004.- 16 сати Присуство
Република Србија Министарство просвете и спорта МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ 23.10 2005.8 сати Присуство
Министарство просвете и спорта Република Србија  ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  8.09.2006.године – 16 сати Присуство
Спрско биолошко друштво „Стеван Јаковљевић“ Крагујевац  МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ  И ПРОФЕСОРЕ БИОЛОГИЈЕ, ИСТОРИЈЕ, ФИЗИКЕ, ХЕМИЈЕ,ТЕХНОЛОГИЈЕ, СРПСКОГ ЈЕЗИКА,  ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ 26-27..04.2006. – 14 сати Присуство
Република Србија Институт за заштиту здравља Србије „Др Милан Јовановић Батут“ ЗДРАВЉЕ У ШКОЛИ  23.-24. 08. 2006.-18 сати Присуство
Република Србија Институт за заштиту здравља Србије „Др Милан Јовановић Батут“ ОПРЕДЕЛИ СЕ ЗА ЗДРАВЉЕ  25.08.2008- 10 сати Присуство
 Савез учитеља Републике Србије ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗОВАЊЕ НАСТАВЕ ПРЕДМЕТА  СВЕТ ОКО НАС И ПРИРОДА И ДРУШТВО  11.01.2007.- 6 сати Присуство
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Република Србија  САМОВРЕДНОВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ /УСТАНОВЕ 12.04.- 13.04.2008. – 16 сати Присуство
Саветовалиште за брак и породицу ЦСР Града Новог Сада СИГУРНА ШКОЛА – ЖИВИМО БЕЗ НАСИЉА  30.01.2008. – 15 сати Присуство
Република Србја Средња техничка ПТТ школа у Београду ПРИПРЕМА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ЧАС 3.04.4.04. 2009. –16 сати Присуство
Република Србија Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ Нови Сад  ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН ПОДРШКЕ И ОБРАЗОВНИ ПЛАН 13.и 14. 11. 2010. 14 сати предавач
Република Србија Удружење војвођанских учитеља Нови Сад  НАПРЕДНО УЧЕЊЕ У СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА ОЕБС-а  03.-10. 12 2010. – 24 сата Присуство
Република Србија  ОШ „ Аврам  Мразовић“ Сомбор ТРИДЕСЕТ ШЕСТ СЦЕНАРИЈА ЗА ДОБАР ЧОС 3.-4. 12. 2011. 15 сати Присиство
Република Србија  МОТИВАЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ И ПСИХОЛОШКИ ПРИНЦИПИ УЧЕЊА 24.-25..9.2011.16 сати Присуство
Република Србија Савез учитеља Републике Србије Београд ПОДРШКА УНАПРЕЂИВАЊУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ОСАВРЕМЕЊАВАЊУ МЕТОДОЛОГИЈЕ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 3.03.2012.8 сати учесник
Нтц систем учења“ –  РАЗВОЈ КРЕАТИВНОГ И ФУНКЦИОНАЛНОГ РАЗМИШЉАЊА И ЕФИКАСНОСТИ УЧЕЊА

Листа семинара за обнављање лиценце 2009-2014.

13.04 и 25.05.2013.20 сати учесник

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 2013/2014. ГОД

Име и презимe Ружица Вукелић
Назив установе и радног места ОШ ,, Никола Тесла“ Кљајићево
Последњи завршени ниво образовања акдемске студије првог степена
Звање професор разредне наставе
Компетенције за професију наставника које поседујем :   К1- Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе

 • У планирању садржаја и начина рада руководим се циљевима и исходима наставног предмета
 • Користим методе и технике примеренепредмету и ученицима којима предајем
 • Садржаје предмета који предајем повезујемсапримерима из свакодневног живота и искуствима ученика
 • Наставу обогаћујем искуствима стеченим кроз различите облике стручног усавршавања
 • Користим аудио-визуелне и илустративне материјале у настави у функцији учења ученика
 • Користим савремене образовне технологије како би подстакла/ао учење ученика

 

К2-Компетенција запоучавање и учење

 • Користим технике позитивног дисциплиновањa ученика без коришћења страха као мотиватора
 • Континуирано охрабрујем ученике да дају све од себе
 • Подстичем ученике да користе различите начине и приступе у решавању задатака
 • Прихватам одговоре ученика на начин који охрабрује  и подстиче њихово даље учешће у раду
 • Пратим развој и напредовање различитих аспеката личности ученика

 

К3- Компетенције за подршку развоју личности ученика

 • Континуирано охрабрујем ученике да дају све од себе
 • Користим технике позитивног дисциплиновањa ученика без коришћења страха као мотиватора
 • Исказујем позитивна очекивања у вези са оним што ученици могу да постигну
 • Исказујем позитивна очекивања у вези са оним што ученици могу да постигну
 • Избегавам деструктивну критику, исмевање и сарказам у контакту са ученицима
 • Пратим развој и напредовање различитих аспеката личности ученика

 

К4 – Компетенције за комуникацију и сарадњу

 • Радо размењујем идеје, наставне материјале и опрему са колегама
 • Са родитељима градим атмосферу међусобног поверења, укључујући их у различите активности у школи
 • У комуникацији са партнерима руководим се правилима успешне комуникације
 • Познајем различите облике и садржаје сарадње са различитим партнерима

 

Компетенције које желим да развијем : К1- Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе

 • У планирању и организовању рада руководим се образовним стандардима
 • Упућујем ученике да садржаје предмета који предајем повезују с другим предметима и областима
 • Познајем и користим различите начине праћења и вредновања рада

 

К2-Компетенција запоучавање и учење

 • Подржавам ученике да слободно износе своје идеје, постављају питања,
 • Наставне материјале, методе, темпо рада и захтеве прилагођавам различитим образовним потребама и могућностима ученика
 • Када год је могуће у раду користим групну дискусију, дебате, играње улога
 • Користим ученичка постигнућа као показатељ ефикасности и ефективности сопствено града

 

К3- Компетенције за подршку развоју личности ученика

 • У односу са ученицима уважавам њихове потребе и осећања
 • Пружам подршку и охрабрење када ученици доживе разочарење и неуспех
 • У планирању сопственог рада и активности које организујем са децом уважавам социјални контекст из кога деца долазе

 

К4 – Компетенције за комуникацију и сарадњу

 • Планирам и осмишљавам садржаје сарадње са установама и институцијама из окружења
 • Планирам и осмишљавам садржаје сарадње са установама и институцијама из окружења
 • Иницирам и прихватам иницијативу различитих партнера који могу да допринесу напредовању школе и ученика
 • Редовно информишем заинтересоване партнере о активностима школе које могу унапредити сарадњу
 • Учествујем у раду тимова и стручних тела у школи

 

 

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 2013/2014. ГОД

 

 

Назив планираног стручног усавршавања (нпр: тема огледног/угледног часа, назив активности, назив програма стручног усавршавања, тема конференције или стручног скупа итд.)

Компетенци-ја

Приоритет

Планирано

време

остваривања (реализације)

Начин учествовања

(начин реализације)

Бодови / трајање (бр., сати)

Прихва-ћено,

одобрено

Планирано стручно усавршавање у школи:

 ТЕОРИЈСКО ПРЕДАВАЊЕ О ПОРТФОЛИЈУ

/

/

новембар

Излагач презентерсвог рада

5

Стручно веће разредне наставе

ПРИКАЗ ЛИЧНОГ БЛОГА

/

/

децембар

Излагач презентерсвог сајта

5

Стручно веће разредне наставе

АДМИНИСТРАТОР  ШКОЛСКОГ САЈТА

 

 

у току школске године

администратор

20

Стручно веће разредне наставе

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ КАРАКТЕРА ШКОЛЕ  (WEB РАДИО)

/

/

у току школске године

Одељенски сајт везан за наставуаутор и администратор

5

Стручно веће разредне наставе

ТАКМИЧЕЊА И СМОТРЕ

/

/

друго полугодиште

Припремање ученика за општинско такмичење

5

Стручно веће разредне наставе

ИЗЛЕТ

/

/

у току школске године

Организатор и вођа излета

6

Стручно веће разредне наставе

ПРИСИСТВОВАЊЕ УГЛЕДНИМ ЧАСОВИМА

/

/

у току школске године

Учесник у дискусијама

6

Стручно веће разредне наставе

СЛУШАЛАЦ НА ИЗЛАГАЊИМА

/

/

у току школске године

6

Стручно веће разредне наставе

Планирано стручно усавршавање ван установе: Како учити–мотивација и методе успешног учења – бр. 13

К2

5,6

у току школске 2013/’14. године

учесник

8

Стручно веће разредне наставе

Модели професионалног развоја наставника, учитеља, професора, васпитача, стручних сарадника и директора – бр. 539

К4

6

у току школске 2013/’14. године

учесник

8

Стручно веће разредне наставе

 

Напомена: У току школске године потрудићу се да присуствујем свим облицима стручног усавршавања које ће изводити моје колеге из школе, нарочито из стручног већа разредне наставе.

 

Лични план професионалног развоја

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s