ПОРТФОЛИО НАСТАВНИКА
ЕЛЕМЕНТИ
Насловна страна
Основни подаци власника портфолија:
 име
 презиме
 подаци за контакт:
• телефон
• мејл адреса
• поштанска адреса…
Садржај
Кратак преглед онога што је укључено у портфолио и омогућава лакше сналажење и аутора и корисника портфолија.
Радна биографија
Садржи:
 кључне податке о аутору
 структуриран преглед његовог
• формалног образовања
• неформалног образовања
• информалног образовања
• радног искуства
• постигнућа
Лична професионална филозофија
Есеј који представља субјективни приступ и даје приказ основе на којој се темељи професионални рад аутора портфолија
(како радим/ подучавам, који је мој доминантан стил рада/подучавања, најчешћи облици рада, зашто радим баш на тај начин, које циљеве постављам, које методе најчешће користим, како се то што радим одражава на ученике, рефлексија на сопствене компетенције…)
Процена / евалуација
Састоји се из самопроцене и спољашње процене ефеката рада.
 планови активности, припреме за час
 ученички радови, продукти деце
 анализе рада одељења/групе и појединаца
 примери вредновања радова деце, односно ученика
 резултати тестова ученика
 примери анкета, тестова, упитника, њихова анализа
 примери писане повратне информације ученицима
 анкете и анализе одговора деце, ученика, родитеља, колега
 прикази стручних радова
 дневнички записи, повремене белешке и коментари
 идеје за наредно планирање
 препоруке и савети колега
 фотографије, снимци, аудио-записи са коментарима
 лични план професионалног развоја
 записници, белешке колега, директора, стручних сарадника и других који су присуствовали активностима/часу
 сопствене рефлексије у вези са прилозима
 …
Прилози
Садрже опипљиве доказе, конкретна сведочанства, који приказују, потврђују, илуструју и документују наводе запосленог.

Е-портфолио

Портфолио одељења

Упитник за самопроцену компетенција наставника

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s