Портфолио

Standard

Слика

 
Термин „портфолио“ је у педагогију дошао из политике и бизниса: познат као министарски портфељ, портфолио инвестиција, итд. Реч „портфолио“ је постојала још у време ренесансе, када се овим енглеским термином означавао албум за представљање уметника и архитеката који претендују на место у Академији уметности или учешће у изградњи неког објекта. У педагогији,  најширем смислу значења  реч портфолио представља начин за снимање, складиштење и процену индивидуалних постигнућа ученика у одређеном периоду образовања.  Спада у категорију „аутентичних“ (то јест најистинитијих  облика евалуације) индивидуализованих процена   оцењивања, али много више  самооцењивања.  Основни смисао портфолија је показати све за шта си способан.
Идеја увођења портфолија  у школе је изникла 80-тих  година 20. века  у Сједињеним Америчким Државама, и већ десетак година касније научници говоре да је „портфолиоманија“ преплавила образовни свет.
Портфолио – радна фасцикла која садржи разноврсне информације, које документује искуства и постигнућа ученика,  допуна традиционалним средствима контроле и евалуације. Портфолио узима у обзир резултате које је ученик постигао кроз разне активности  едукације – уметничке, друштвене, комуникативне, спортске итд.   и представља суштински елемент практичног приступа образовању.
Филозофија образовног портфолија обухвата:
a) Померање акцента са онoга што ученик не зна и не уме, на оно што ученик зна  и уме у одређеној теми и одређеном предмету.
b) Интеграција квалитативне и  квантитативне процене.
c) Део oдговорност оцењивања са наставника прелази на ученика – самооцењивање.
Крајњи циљ примене технике портфолио у образовању је материјализовање едукативно-конгитивних активности  као  конкретан доказ напретка у исходима учења и улагања напора, а основни смисао свих активности је да ученик покаже све за шта је способан. Смисао самооцењивања је у самоконтроли, самоиспитивању, самопроцени сопствених активности и достигнућа. Педагошка филозофија сматра да портфолио треба да пребаци акценат са онога што дете не зна и не уме, на оно што дете зна и уме у одређеној области или наставном предмету, интеграцију квантитативне и квалитативне процене, и пренос педагошког акцента са евалуације на самоевалуацију.
Процес самовредновања обухвата:
a)  Развој јасних стандарда евалуације  и упознавање ученика са стандардима.
b) Оспособљавање ученика  за анализу својих резултата.
c) Обезбеђивање ситуација у којима ће ученици стандарде, који су им потпуно јасни, упоредити са својим резултатима.
d) Сваки ученик припрема програм својих акривности за предстојећу фазу образовања, узимајући у обзир своја постигнућа у претходном периоду.
Један о важних циљева портфолија је и извештај о процесу образовања ученика, стварање „слике“ образовних исхода у целини, како би се обезбедило праћење индивидуалног напретка у ширем образовном контексту, демонстрација способности ученикада практично примени стечена знања и вештине.

До недавно је портфолио за ученике основне школе био нешто непознато и несхватљиво. Али у последње време он је све потребнији и модерна школа инсистира на вођењу дечјег портфолиjа од почетка школовања. Потртфолио  треба да  садржи најзанимљивије материјале из живота детета, треба да прати и потврди  његова достигнућа и успехе у разним областима. Можемо рећи да је портфолио један од алата за подизање дечјег самопоуздања у коме се јасно може видети како тече развој личних, креативних и спортских планова ученика
Реч портфолио потиче од француске речи portfeulle што значи лисница, торба, хартије од вредности. У васпитнообразовној пракси за наставника вредности представљају дечји продукти, материјали, добијени подаци о деци, њиховим родитељима и процесу учења и развоја. Можемо то и поједноставити па рећи да је портфолио „каталог којим могу себе да представе другима, да покажу шта могу да ураде на одређеном пољу дајући најбоље личне производе.“(Е. С. Полат)
Портфолио за ученике је индивидуални образовни алат да се процени лични успех ученика током свих година његовог школовања. За ученика је то облик самопрезентације и самопроцене. Ученик прати лични напредак, процењује своја знања, вештине и интересе, раст и развој свог креативног мишљења, спобности  да се испољи, да се писмено и усмено изрази.
После дугог лутања, јер литературе о овоме готово и да нема, закључили смо да портфолио није замо фасцикла у коју су потхрањене дипломе, понеки контролни задатак, цртеж… Портфолио је документ којим ученик жели о себи да каже нешто занимљиво и добро, проширујући своје креативне потенцијале. Сваки портфолио представља  уникат. Не постоје неки општи захтеви за садржај и вођење портфолиjа, вођење портфолиа је један креативан посао. Чак, можемо уместо термина портфолио користити и термин „лична карта достигнућа“. Некоме ће се учинити да портфолио представља такмичарски елемент, па ће ученици који напредују брже засметати  онима који у нечему заостају. Али није тако, сваки ученик се труди да свој портфолио уради најбоље што може, да прикаже све своје успехе на које може бити поносан. Неко је учествовао на такмичењима, конкурсима… и прикупио је довољно материјала да попуни велики број страница у свом портфолиjу. Али, ако је већина страна у портфолиjу ученика празна, поставља се питање какав проблем дете има. Да ли је у питању ниско самопоштовање, недостатак амбиције, или нешто сасвим друго. То је упозорење и за учитеља и за родитеља, проблем којим се треба хитно позабавити и у решавање укључити и стручне службе.
Од тренутка када дете почне самостално да води свој портфолио и родитељ и наставник треба да буду укључени у тај процес. Родитељ прати и даје информације које су потребне, а до којих дете не може доћи у школи, позитивно подстиче дете да поставља циљеве и да планира кораке. Учитељ прати рад ученика на портфолију и тако боље упознаје дете, схвата како дете доживљава свој успех и напредак, односно неуспех, помаже му да преброди кризе. Кроз понуђене упитнике упознаје личност и карактер својих ученика. Вођење ученичког портфолиjа такође омогућава процењивање процеса настава и учење што је истовремено драгоцена алатка за самоевалуацију школе.
Циљ овог пројекта је да се забележи лични успех ученика на било ком пољу. То ће подигнути ниво самопоштовања, и створити позитиван став за будућност. Осим тога рад на портфолиjу подстиче дете да се загледа у себе, да разуме и заволи себе.
Портфолио бележи напредак ученика у образовним, уметничким и  друштвеним активностима. Систематски рад на портфолиу омогућиће ученицима, наставницима и родитељима да реше многе проблеме:

  • Изградња самопоштовања код детета
  • Праћене раста индивидуалног успеха
  • Веће ангажовање детета на самопромоцији
  • Тражење решења за лични неуспех
  • Самоорганизовање рада
  • Самодисциплина
  • Развијање способности да се дете носи са неуспесима, али и са успесима
  • Дете открива самостално свој идентитет – заузима одговоран став према свом фомирању

Главна предност потфолиjа је прилика да се на један врло једноставан начин прате резултати рада ученика у претходним  разредима и током школске године. У будућности када вођење портфолиа постане обавезни део школовања,  портфолио ће помоћи наставницима да на време  идентификују способности и таленте сваког ученика, како би га на време мотивисали и усмерили ка даљем развоју.
Портфолио као средство личног развоја ученика је увелико прихваћено у свим европским земљама. Вођење портфолиа је обавеза сваког ученика, али и обавеза осталих учесника у образовању.

http://uciteljicaljilja.wordpress.com/2013/02/25/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%99%D0%B5%D1%9A%D0%B0/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s